Wojciech Marquardt

Rejon wyborczy : K8.033/17 Katowice (prywatne praktyki)

Mandat nr 142



MARQUARDT WOJCIECH


tytuł zawodowy: LEKARZ
tytuł lub stopień naukowy: dr n.med.
rok urodzenia:1954

studia, miejsce, data uzyskania dyplomu
Śląska Akademia Medyczna w Katowicach – 1979
Wydział Lekarski w Katowicach
 

specjalizacja
- Medycyna pracy - I stopień
- Choroby wewnętrzne - II stopień
 

podstawowe miejsce pracy, stanowisko
NZOZ Katowice,
 

działalność w samorządzie


I kadencja 1990-1993

Członek ORL w Katowicach, Członek Prezydium ORL, Przewodniczący Komisji Organizacyjnej ORL w Katowicach, Od 13 XII 1989 r Członek NRL.
Przewodniczący Komisji Płac i Warunków Pracy NRL- w latach 1991-1993 jedyny reprezentant organizacji lekarskich w negocjacjach płacowych w Min. Zdrowia.;
Członek Komisji Zdrowia Publicznego- Zespołu ds. Reformy, Członek Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych, Członek Prezydium II Krajowego Zjazdu Lekarzy.

 

II kadencja 1994-1997

Przewodniczący ORL
-organizator 6 Okręgowych Zjazdów Lekarzy,40 posiedzeń Rady Okręgowej,160 posiedzeń Prezydium
-Doprowadził do sfinalizowania zakupu Domu Lekarza
-inicjator utworzenia przez 7 okręgowych izb lekarskich Agencji Pośrednictwa Ubezpieczeń Pro Medico,
-negocjator warunków ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej lekarzy, ubezpieczeń majątkowych i życiowych
-inicjator utworzenia Forum Porozumienia Samorządów Zawodowych( Izb Adwokackiej, Radców Prawnych, Aptekarzy, Lekarzy Weterynarii)
-organizator szkoleń dla lekarzy z zakresu prawa medycznego, informatyki, finansowania
-od lipca 1996 Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach
- Przewodniczący Międzynarodowych Konferencji: Systemy Ubezpieczeń Zdrowotnych, Formy i Granice Protestu Lekarzy w Europie
Członek Prezydium Rady Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP 1993-1997r
Przewodniczący Komisji ds. Prywatyzacji Rady Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP
Członek Komitetu Organizacyjnego III Krajowego Zjazdu Lekarzy
Członek Naczelnej Rady Lekarskiej aktywnie działał w Komisjach: ds. Ubezpieczeń zdrowotnych, Etyki, Finansowej, Ośrodka Bioetyki,
Członek Zespołu ds. Negocjacji Budżetu Państwa oraz Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla Lekarzy.

 

III kadencja 1998-2001

Przewodniczący Rady Okręgowej Śląskiej Izby Lekarskiej
-organizator 6 Okręgowych Zjazdów Lekarzy,32 posiedzeń Rady Okręgowej,172 posiedzeń Prezydium
Członek Naczelnej Rady Lekarskiej.
Przewodniczący Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Lekarskich.
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej NRL,
Przewodniczący Komisji Likwidacyjnej Zbędnego Majątku NIL,
Członek Rady Społeczno-Zawodowej przy Ministrze Zdrowia,
Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego IV Krajowego Zjazdu Lekarzy,
Członek Komisji Międzynarodowej NRL,
Członek Rady Ośrodka Współpracy z Polonią Medyczną,
Członek Zespołu ds. nowelizacji Ustawy o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym,
Członek Zespołu ds. rozpatrzenia oferty nabycia tygodnika „Służba Zdrowia”,
Przewodniczący Rady Nadzorczej Agencji Pośrednictwa Ubezpieczeń Pro Medico
Redaktor i wydawca, Lex Pro Medico,
Organizator kursów prawo medyczne dla lekarzy,


IV kadencji 2002-2005 r

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej,
Wiceprzewodniczący Nadzwyczajnego VII Krajowego Zjazdu Lekarzy -Toruń 2003,
Członek Komisji Etyki NRL,
Członek Komisji Finansowo-Budżetowej NRL,
Członek Rady Ośrodka Współpracy z Polonią Medyczną,
Członek Zespołu ds. Kolportażu Gazety Lekarskiej i biuletynów oil,
Przewodniczący Zespołu Ds. Opracowania Projektu Regulaminu Wyborów Samorządu,
Przewodniczący Zespołu ds. Ustalenia Zasad Kosztów Działalności Refundowanej,
Przewodniczący Zespołu Prezydium NRL ds. opracowania projektu uchwały NRL w sprawie Tytułu i Odznaczenia NRL,
Członek Zespołu ds. CPT katalogu procedur medycznych
Sekretarz Kapituły Tytułu i Odznaczenia Meritus Pro Medicis

Udział w posiedzeniach;
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia,
Konferencji Okrągłego Stołu: Prezydium Zespołu ds. Ekonomicznych, Członek Zespołu Koordynacyjnego,
Forum Samorządów Zawodowych,
Konferencji Okrągłego Stołu Zawodów Zaufania Publicznego-Belweder, kwiecień 2004 r
Okręgowych zjazdach lekarzy: Katowice, Warszawa, Bielsko, Kraków,
Konferencja Bioetyka w UE - kwiecień 2004 r,
Członek Rady Społeczno-Zawodowej przy Ministrze Zdrowia,
Członek Zarządu Konferencji Akredytacyjnej, Członek Rady Akredytacyjnej,
Członek Rady Społecznej Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach,
Wiceprzewodniczący Rady Okręgowej Śląskiej Izby Lekarskiej
Członek Komisji Finansowej SIL,
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V Światowego Kongresu Polonii Medycznej, maj 2003 r w Katowicach,
Członek Rady Fundacji Kształcenia Pro Medico,
Przewodniczący Rady Nadzorczej Agencji Pośrednictwa Ubezpieczeń Pro Medico w latach 2002-2003
Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Lekarza sp z oo w latach:2002 -2003,
Członek Rady nadzorczej Dom Lekarza sp. z o.o.,
Członek Rady Nadzorczej APU „Pro Medico” do 2005r
Przewodniczący Zespołu ds. rozpatrzenia oferty na druk Biuletynu Pro Medico,
Członek Rady Nadzorczej TU INTER –Polska Życie,

 

V kadencja 2006-2009

Wiceprzewodniczący Nadzwyczajnego VII Krajowego Zjazdu Lekarzy –Warszawa 2007,
Członek Komisji Etyki NRL,
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej NRL,
Członek Rady Ośrodka Współpracy z Polonią Medyczną,
Członek Rady Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy Naczelnej Izby Lekarskiej,
Udział w posiedzeniach;
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia,

Członek Rady Społeczno-Zawodowej przy Ministrze Zdrowia,
Członek Zarządu Konferencji Akredytacyjnej,
Członek Rady Akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,,
Członek Rady Społecznej Centralnego Szpitala Klinicznego im K.Gibińskiego w Katowicach,
Członek Rady Społecznej Centralnego Szpitala Klinicznego Nr 5 w Katowicach, Członek Komitetu Monitorującego Kontrakt Regionalny dla Województwa Śląskiego,

Wiceprzewodniczący Rady Okręgowej Śląskiej Izby Lekarskiej
Członek Komisji Finansowej SIL,
Członek Komisji Kształcenia Medycznego,
Przewodniczący Komisji ds. Rejestracji Lekarzy i Organizacji Ośrodka Kształcenia Lekarzy,
Członek Rady Nadzorczej TU INTER –Polska Życie,
Członek Rady Nadzorczej TU INTER –Polska,
Członek Rady Nadzorczej APU Pro Medicio
Członek Rady Fundacji Kształcenia Pro Medico

 

VI kadencja 2009-2013

Delegat na krajowe zjazd lekarzy,
Wiceprzewodniczący XI KZL,
Członek Naczelnej Rady Lekarskiej,
Członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej,
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej NRL,
Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach
Członek Rady Społecznej Centralnego Szpitala Klinicznego im K. Gibińskiego w Katowicach,
Członek Rady Społecznej Centralnego Szpitala Klinicznego Nr 5 w Katowicach,
Członek Komitetu Monitorującego Kontrakt Regionalny dla Województwa Śląskiego,
Wiceprzewodniczący Rady Akredytacyjnej,
Członek Rady Ośrodka Polonii Medycznej,
Członek Rady Ośrodka Doskonalenia Zawodowego,
Członek Kolegium Redakcyjnego Gazety Lekarskiej,
przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzenia Rady NFZ.

 

VII kadencja 2014-2017

Delegat na krajowe zjazdy lekarzy,
Członek Naczelnej Rady Lekarskiej,
Skarbnik Naczelnej Rady Lekarskiej,
Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach,
Członek Okręgowej Rady Lekarskiej,
Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej,
Przewodniczący Komisji ds. Rejestrów i Prawa Wykonywania Zawodu Lekarzy,
Członek Komisji Finansowo-Budżetowej,
Wiceprzewodniczący Rady Społecznej Szpitala Klinicznego im A. Mielęckiego w Katowicach,
Przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzenia Rady NFZ
Wiceprzewodniczący Rady Akredytacyjnej,
Członek Rady Ośrodka Polonii Medycznej,
Członek Rady Ośrodka Doskonalenia Zawodowego,
Członek Kolegium Redakcyjnego Gazety Lekarskiej,
Przewodniczący Rady Nadzorczej April Medbroker.

 

VIII kadencja 2018-2021

Delegat na Okręgowy zjazd Lekarzy


Dodatkowe informacje (np. towarzystwa, organizacje), plany związane z działalnością w samorządzie:

Kontynuacja pracy:
Delegat na krajowe zjazdy lekarzy,
Członek Naczelnej Rady Lekarskiej,
Skarbnik Naczelnej Rady Lekarskiej,
Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach,
Członek Okręgowej Rady Lekarskiej,
Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej,
Przewodniczący Komisji ds. Rejestrów i Prawa Wykonywania Zawodu Lekarzy,
Członek Komisji Finansowo-Budżetowej,
Wiceprzewodniczący Rady Społecznej Szpitala Klinicznego im A. Mielęckiego w Katowicach,
Przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzenia Rady NFZ,
Wiceprzewodniczący Rady Akredytacyjnej,
Członek Rady Ośrodka Polonii Medycznej,
Członek Rady Ośrodka Doskonalenia Zawodowego,
Członek Kolegium Redakcyjnego Gazety Lekarskiej,
Przewodniczący Rady Nadzorczej April Medbroker.


 

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-02-19
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-03-13
Ilość odsłon artykułu 1546