UCHWAŁA NR 6/2011 XXX OZL

UCHWAŁA NR 6/2011
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 2 kwietnia 2011r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku za rok 2010.

 

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach działając na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz.U.2002 Nr 76, poz.694) postanawia:


§1
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2010, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Zatwierdzić bilans za rok 2010 wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 24.509.194,29 PLN.
§3
Zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2010, dodatni wynik finansowy w wysokości 2.123.835,22 PLN przeznaczyć na działalność statutową ŚIL.
§4
Dokonać podziału zysku za 2010r w wysokości 2.123.835,22 PLN w następujący sposób:
1.Równowartość kwoty odsetek od pożyczek udzielonych z funduszu socjalnego pożyczkowego w wysokości 246.404,20 PLN przeznaczyć na zasilenie w/w funduszu.
2.Pomniejszyć fundusz specjalny pożyczek na kształcenie o kwotę w wysokości 126,65 PLN (koszty obsługi funduszu).
3.Pomniejszyć fundusz celowy-pomocy społecznej o kwotę 305.063,18 PLN (koszty obsługi funduszu).
4.Powiększyć o kwotę 3.807,72 PLN fundusz celowy prywatnych gabinetów.
5.Zasilić fundusz celowy-pomocy społecznej o kwotę 1.000.000 PLN.
6.Różnicę z podziału zysku w wysokości 1.178.813,13 PLN przeznaczyć na zasilenie funduszu zasadniczego.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                                Przewodniczący
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy                      XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Aleksandra Sommerlik-Biernat                            Jarosław Markowski

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2011-04-02
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-24
Ilość odsłon artykułu 6209