UCHWAŁA Nr 210/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 210/2015
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 września 2015 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup laptopa.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015r. poz. 651) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) –
ze środków budżetowych - na zakup laptopa jako upominku dla Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie z okazji jego 25-lecia.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                 Skarbnik                                                                                         Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

               Jerzy Rdes                                                                                Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-09-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-11-22
Ilość odsłon artykułu 3253