APEL ORL z 23.05.2012

APEL

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 23 maja 2012 r.

 

do Świadczeniodawców w sprawie niekorzystnych postanowień umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie możliwości wystawiania recept refundowanych

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach apeluje do świadczeniodawców, aby nie godzili się na niekorzystne postanowienia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie możliwości wystawiania recept refundowanych.

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte przez świadczeniodawców, zawierają postanowienia dające możliwość nakładania przez Narodowy Fundusz Zdrowia kar umownych w zakresie wystawiania recept refundowanych w razie wystawienia recepty osobom nieuprawnionym lub „w przypadkach nieuzasadnionych”. Kara umowna, stanowiąca równowartość nienależnej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji, nakładana jest w trybie i na zasadach zawartych w ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Wątpliwości konstytucyjne wywołuje, przewidziana w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, podstawa prawna, która daje możliwość nakładania przez NFZ kar umownych w wymienionym wyżej zakresie. Istotne znaczenia odgrywa również kierunek zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy refundacyjnej. W ocenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach należy uznać za zasadne i celowe ujednolicenie wszystkich obszarów, w których przewidziano możliwość nakładania przez NFZ kar umownych w związku z wystawianiem recept refundowanych, w tym obszaru umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Podejmując w tym kierunku działania Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach apeluje do świadczeniodawców aby wystąpili do NFZ z wnioskiem o zmianę treści zawartych umów. W szczególności dotyczy to umożliwienia lekarzom ordynowania leków zgodnie z ich wiedzą medyczną, a nie wyłącznie charakterystyką produktu leczniczego oraz wyeliminowanie dyskryminujących zapisów dotyczących kar umownych. Taka zmiana służyć będzie zagwarantowaniu właściwych warunków wykonywania zawodu lekarza oraz zapewni pacjentom lepszy dostęp do niezbędnych im leków refundowanych.

 

                Sekretarz                                                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

          Andrzej Postek                                                                         Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-05-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-07-20
Ilość odsłon artykułu 6448