UCHWAŁA Nr 18/2013 ORL

UCHWAŁA Nr 18/2013

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie: udzielenia pożyczki długoterminowej Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej
z siedzibą we Wrocławiu


Na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009, nr 219, poz. 1708) po rozpatrzeniu wniosku Dolnośląskiej Izby Lekarskiej z siedzibą we Wrocławiu o udzielenie pożyczki, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, postanawia:

§1

1. Udzielić Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej z siedzibą we Wrocławiu pożyczki długoterminowej w wysokości 500.000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych) na warunkach ustalonych w projekcie umowy pożyczki stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Ustalić, że warunkiem wypłaty środków pożyczki na rzecz Dolnośląskiej Izby Lekarskiej z siedzibą we Wrocławiu jest wręczenie podpisanego przez pożyczkobiorcę weksla własnego in blanco.
§2

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do podpisania umowy pożyczki, której szczegółowa treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz do przyjęcia podpisanego przez pożyczkobiorcę weksla własnego in blanco.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                Sekretarz                                                                                  Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

          Andrzej Postek                                                                  Jacek Kozakiewicz

 

Załącznik
do uchwały ORL nr 18/2013
z dnia 24.04.2013 r.


UMOWA POŻYCZKI

Zawarta w dniu ……….. w Katowicach pomiędzy:

Śląską Izbą Lekarską z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 49A, 40-126 Katowice, NIP: 634-10-07-704 Regon: 271540373, zwaną dalej „Pożyczkodawcą”,

reprezentowaną przez:
Prezesa ORL - Jacka Kozakiewicz,
Skarbnika ORL - Jerzego Rdesa

działających na podstawie uchwały ……….. Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia ……… w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej z siedzibą we Wrocławiu

a

Dolnośląską Izbą Lekarską z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 45, 50-077 Wrocław, NIP:….. Regon……………….
zwaną dalej „Pożyczkobiorcą”,

reprezentowaną przez:
Prezesa DRL - Igora Chęcińskiego,
Skarbnika DRL - Małgorzatę Niemiec

działających na podstawie uchwały Nr 82/2013 Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu z dnia 14 marca 2013 w sprawie zawarcia umowy pożyczki od Śląskiej Izby Lekarskiej z siedzibą w Katowicach

o następującej treści:
§1
1. Pożyczkodawca udziela pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 500.000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych)
2. Kwotę pożyczki pożyczkodawca przekaże przelewem na rachunek bankowy Dolnośląskiej Izby Lekarskiej numer 25 1680 1235 0000 3000 2153 4508 w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem §6.

§2
1. Pożyczka udzielona jest na okres 120 miesięcy.
2. Oprocentowanie pożyczonej kwoty będzie miały charakter zmienny i zostanie ustalone w okresach kwartalnych na poziomie wskaźnika WIBOR z zastrzeżeniem dokonywania waloryzacji po każdym okresie.
3. W dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy stawka WIBOR wynosi .... , przy czym dla ustalenia stopy procentowej przyjmuje się stawkę WIBOR 3M
a. na pierwszy trzymiesięczny okres z dnia ………
b. na następne trzymiesięczne okresy stawkę notowaną na pierwszy dzień roboczy rozpoczynający kolejny trzymiesięczny okres.
4. Oprocentowanie pożyczki na dzień zawarcia umowy wynosi ….. w stosunku rocznym.

§3
1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się dokonać w okresie objętym umową spłaty pożyczki wraz z odsetkami w ratach malejących, w terminach i kwotach zgodnie z harmonogramem spłat stanowiącym integralną część niniejszej umowy, na rachunek bankowy Pożyczkodawcy numer ………….
2. Termin spłaty pożyczki uważa się za zachowany w przypadku uznania rachunku Pożyczkodawcy należną kwotą najpóźniej w dniu wyznaczonym do spłaty.
3. Kapitał będzie spłacany w okresach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego w wysokości określonej w załączonym harmonogramie począwszy od dnia …………... Wraz z kapitałem będą spłacane należne odsetki, liczone za rzeczywisty okres wykorzystania pożyczki.

§4
Od rat pożyczki wpłacanych z opóźnieniem w stosunku do terminów i wysokości ustalonych w harmonogramie spłaty, Pożyczkodawca naliczał będzie odsetki maksymalne, stosownie do art. 359§2¹ Kodeksu Cywilnego.

§5
W razie uzgodnienia przez Strony wcześniejszego terminu spłaty pożyczki w całości lub w części, odsetki będą naliczane za czas rzeczywistego korzystania przez pożyczkobiorcę z kapitału.

§6
1. Dla zabezpieczenia pełnej i terminowej spłaty pożyczki Pożyczkobiorca wystawi weksel własny in blanco i upoważnia Pożyczkodawcę do jego wypełnienia według następującej deklaracji wekslowej:
„Pożyczkodawca ma prawo w każdym czasie wypełnić weksel na kwotę odpowiadającą niespłaconemu w ustalonym terminie zadłużeniu z tytułu zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami kapitałowymi, odsetkami umownymi za opóźnienia oraz innymi kosztami, w tym kosztami dochodzenia należności. Pożyczkodawca ma prawo wypełnić weksel według swego uznania wskazaną przez siebie datą i miejsce płatności oraz klauzulą „bez protestu’ i przedstawić go Pożyczkobiorcy do wykupu w terminie 7 dni od daty wezwania do wykupu”.
2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest wręczyć podpisany przez siebie weksel własny in blanco wraz z zawarciem niniejszej umowy.
3. Pożyczkodawca zobowiązuje się zwrócić wystawcy weksel w ciągu 7 dni od całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami.

§7
W razie gdy Pożyczkobiorca opóźnienia się w spłacie w całości lub części którejkolwiek z rat powyżej 30 dni, Pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę z terminem 14-dniowym i zażądać natychmiastowego zwrotu pożyczki wraz z odsetkami za czas korzystania z kapitału.

§8
Wszelkie koszty zawarcia niniejszej umowy, a także koszty ustanowienia zabezpieczeń, ponosi Pożyczkobiorca.

§9
1. Wszelkie zmiany umowy lub jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Pożyczkodawcy.
4. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Pożyczkodawca:                        Pożyczkobiorca:
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-04-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-07-13
Ilość odsłon artykułu 5625