UCHWAŁA Nr 49/2013 ORL

UCHWAŁA NR 49/2013

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 listopada 2013 r.

 

w sprawie: opłat za czynności Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie §10 ust. 1, 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. z 1999 r. Nr 47, poz. 480), art. 37r, 37s, 37x ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271), art. 49 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 r. Nr 107, poz. 679) w związku z art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), postanawia:

§1
Z zastrzeżeniem §2, §3 i §4, wysokość zryczałtowanej opłaty za wydanie przez Komisję Bioetyczną przy Śląskiej Izbie Lekarskiej (dalej jako KB przy ŚIL) opinii o projekcie eksperymentu medycznego wynosi 6.000,00 złotych plus VAT.
§2
W przypadku wieloośrodkowego eksperymentu medycznego opłatę za zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń co do udziału badacza lub ośrodka ustala się w następujący sposób :
1) jeżeli opinię wydaje KB przy ŚIL jako lokalna komisja bioetyczna opłata wynosi 1.500,00 złotych plus VAT,
2) jeżeli KB przy ŚIL jest komisją właściwą dla koordynatora eksperymentu medycznego, opłata stanowi sumę:
a) opłaty za wydanie opinii przez lokalne komisje bioetyczne, do których KB przy ŚIL przesyła informację o planowanym udziale badacza lub ośrodka, którą ustala Przewodniczący KB przy ŚIL po uzgodnieniach z właściwymi lokalnymi komisjami bioetycznymi oraz
b) zryczałtowanej opłaty w wysokości 500,00 zł plus VAT.
Opłata, o której mowa w pkt. 2 lit. a), jest przekazywana lokalnej komisji bioetycznej. W przypadku nie pobierania opłaty przez lokalną komisję bioetyczną, podmiot zamierzający przeprowadzić eksperyment medyczny uiszcza opłatę, o której mowa w pkt. 2 lit. b).

§3
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w szczególnych przypadkach, na wniosek Przewodniczącego KB przy ŚIL, może w drodze uchwały zwolnić podmiot zamierzający przeprowadzić eksperyment medyczny z obowiązku pokrycia całości lub części opłaty, o której mowa w §1, §2 lub §4 niniejszej uchwały.

§4
W przypadku dokonania istotnych i mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników eksperymentu medycznego zmian w protokole eksperymentu medycznego lub jego dokumentacji wymagających akceptacji KB przy ŚIL, opłata wynosi 1.000,00 złotych plus VAT.
§5
W przypadku cofnięcia wniosku o wydanie opinii w przedmiocie zamierzonego eksperymentu medycznego przed przekazaniem „dokumentacji eksperymentu” wyznaczonym członkom komisji, Przewodniczący KB przy ŚIL zarządza zwrot 75% wniesionej opłaty, o której mowa w §1.

§6
1. Opłaty, o których mowa w §1- §4, uiszcza się na rachunek bankowy Śląskiej Izby Lekarskiej.
2. Opłaty, o których mowa w §1 i §2 pkt. 2, należy uiścić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, nie później niż przed wydaniem opinii przez K B przy ŚIL, a w pozostałych przypadkach – po wezwaniu do zapłaty.

§7
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach upoważnia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zmiany wysokości opłat, o których mowa w niniejszej uchwale.

§8
Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierza się Skarbnikowi ORL w Katowicach.

§9
Uchyla się uchwałę nr 29/99 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 1 grudnia 1999 r.

§10
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
2. Podmioty zamierzające przeprowadzić eksperyment medyczny, które złożyły wnioski o wydanie opinii przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, ponoszą opłaty w dotychczasowej wysokości.

 

               Sekretarz                                                                                        Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

       Andrzej Postek                                                                             Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-11-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-01-06
Ilość odsłon artykułu 5347