UCHWAŁA Nr 3/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 3/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 8 stycznia 2014 r.

 

w sprawie: powołania komisji problemowych i zespołów ORL w Katowicach.

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach działając na podstawie §11 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 4 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach uchwalonego przez XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach w dniu 27 marca 2010 r., uchwala co następuje:

§1

Powołuje się następujące komisje problemowe i zespoły ORL:

1. Komisja ds. Rejestrów Lekarzy, Prawa Wykonywania Zawodu, Lekarzy Cudzoziemców i Współpracy z Zagranicą
2. Komisja ds. Etyki Lekarskiej
3. Komisja Finansowa
4. Komisja ds. Informacji, BIP i Strony Internetowej
5. Komisja ds. Konkursów
6. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego
7. Komisja Zdrowia Publicznego oraz Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu
8. Komisja ds. Przekształceń, Pracy i Płacy oraz Kontaktów ze Związkami Zawodowymi
9. Komisja ds. Kontaktów z NFZ
10. Komisja Legislacyjna
11. Komisja Prywatnych Praktyk
12. Komisja Socjalno-Bytowa
13. Komisja Stomatologiczna
14. Komisja Sportu i Rekreacji
15. Komisja ds. Kultury
16. Komisja ds. Emerytów i Rencistów
17. Komisja ds. Młodych Lekarzy
18. Komisja Historyczna
19. Komisja Organizacyjna
20. Zespół ds. Orzekania i Opiniowania Sądowo-Lekarskiego.
§2

1. Ustala się zadania Komisji Zdrowia Publicznego oraz Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu, Komisji ds. Rejestrów Lekarzy, Prawa Wykonywania Zawodu, Lekarzy Cudzoziemców i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji ds. Informacji, BIP i Strony Internetowej stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.
2. Zakres obowiązków pozostałych Komisji wymienionych w §1 uchwały, określa załącznik nr 2 do Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach uchwalonego przez XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach w dniu 27 marca 2010 r.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

               Sekretarz                                                                                           Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                            Jacek Kozakiewicz
 

 

 

Załącznik nr 1
do Uchwały ORL nr 3/2014
z dnia 8.01.2014r.

§1
Do zadań Komisji ds. Informacji, BIP i Strony Internetowej należy w szczególności:

1. opiniowanie przeznaczonych do zamieszczenia i zamieszczanych w piśmie Pro Medico oraz na stronie internetowej informacji,
2. opracowanie projektu wydawnictw Śląskiej Izby Lekarskiej,
3. współpraca z organami Izby, biurem, komisjami problemowymi,
4. opracowanie projektu elektronicznej wersji Pisma Pro Medico,
5. publikowanie w formie elektronicznej wydań Pisma "Pro Medico" oraz innych wydawnictw ŚIL,
6. przedstawianie informacji istotnych dla członków samorządu w tym o szkoleniach, sympozjach, konferencjach, kursach organizowanych na obszarze ŚIL,
7. przygotowywanie wiadomości o działalności organów ŚIL, Delegatur, Kół Samorządu, komisji problemowych,
8. przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji o bieżącej działalności Śląskiej Izby Lekarskiej,
9. opracowanie projektu utworzenia portalu internetowego Śląskiej Izby Lekarskiej i innych nowoczesnych sposobów dostępu do informacji,
10. nadzór nad stałym aktualizowaniem materiałów znajdujących się na stronie internetowej, przygotowywanych przez Biuro ŚIL, kancelarię prawną ŚIL, Rzecznika Prasowego ŚIL,
11. utrzymywanie w należytym stanie technicznym strony internetowej,
12. opracowywanie i analiza ankiet umieszczanych na stronie internetowej,
13. wysyłanie newslettera,
14. odczytywanie i wstępna analiza listów przychodzących na skrzynkę pocztową strony internetowej,
15. realizacja zadań wynikających z Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

§2
Do zadań Komisji Zdrowia Publicznego, Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu należy:

1. przygotowywanie projektów stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
2. analiza istniejących przepisów regulujących organizację ochrony zdrowia i przygotowywanie propozycji zmian w tym zakresie,
3. udział w pracach legislacyjnych, w tym w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich przy rozpatrywaniu projektów przepisów z zakresu organizacji ochrony zdrowia.
4. omawianie zmian systemowych w ochronie zdrowia (prywatyzacja, zmiany w systemie finansowania lecznictwa),
5. przygotowanie stanowisk w sprawach zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej,
6. prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza,
7. współdziałanie z parlamentarzystami i organizacjami samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących ochrony zdrowia i warunków wykonywania zawodu lekarza,
8. propagowanie wśród parlamentarzystów i samorządowców stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawach dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
9. omawianie z parlamentarzystami i samorządowcami problemów dotyczących zmian systemowych w ochronie zdrowia.

§3
Do zadań Komisji Rejestrów, Prawa Wykonywania Zawodu Lekarzy, Lekarzy Cudzoziemców i Współpracy z Zagranicą należy w szczególności:

1. przygotowywanie projektów uchwał Okręgowej Rady Lekarskiej i jej Prezydium związanych z realizacją zadań określonych uchwałą NRL w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru,
2. współpraca z Ośrodkiem Uznawania Kwalifikacji Naczelnej Rady Lekarskiej,
3. współpraca z Naczelną Radą Lekarską w sprawach obejmujących organizację rejestrów prowadzonych przez okręgowe izby lekarskie,
4. prowadzenie, nadzór i kontrola rejestrów lekarzy, rejestrów praktyk lekarskich i rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz rejestrów lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza,
5. prowadzenie archiwum dokumentacji okręgowej izby lekarskiej,
6. prowadzenie spraw wydawania praw wykonywania zawodu lekarzom cudzoziemcom
7. opiniowanie dla Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach wniosków lekarzy cudzoziemców,
8. opiniowanie projektów dotyczących lekarzy cudzoziemców,
9. planowanie, organizowanie i koordynowanie polityki zagranicznej Okręgowej Rady
Lekarskiej w Katowicach,
10. rozwijanie i umacnianie kontaktów z europejskimi organizacjami, a szczególnie izbami lekarskimi,
11. aktywny udział w celu obrony interesów i uzyskiwania równych praw dla polskich lekarzy i lekarzy dentystów w krajach i instytucjach Unii Europejskiej,
12. nawiązywanie kontaktów i współpraca ze stowarzyszeniami lekarskimi krajów Wschodniej Europy,
13. współdziałanie z Komisjami Współpracy Międzynarodowej okręgowych rad lekarskich zwłaszcza w zakresie nawiązywania i utrzymywania stałych kontaktów z zagranicznymi organizacjami lekarskimi,
14. organizacja spotkań, pobytów i udziału w konferencjach międzynarodowych w kraju i za granicą w oparciu o uchwałę Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie zasad kierowania za granicę przedstawicieli Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-01-08
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-04
Ilość odsłon artykułu 4717