UCHWAŁA Nr 26/2017 ORL

 UCHWAŁA Nr 26/2017

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie: ustalenia ryczałtu za pracę w komisjach skrutacyjnych i nadzór
nad przeprowadzaniem wyborów w rejonach wyborczych


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016 poz. 522), w związku z wnioskiem Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2017r., mając na względzie nakład pracy oraz wydatki i koszty ponoszone w związku z przeprowadzeniem wyborów do organów Śląskiej Izby Lekarskiej w roku 2017, postanawia:

§1

Przyznać członkom komisji skrutacyjnych ryczałt za udział w pracach komisji w wysokości 300 złotych brutto.

§2

Przez komisje skrutacyjne, o których mowa w §1 niniejszej uchwały, należy rozumieć komisje powołane przez Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej.

§3

Do realizacji niniejszej uchwały zobowiązać Głównego Księgowego ŚIL.

§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

            Skarbnik                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

          Jerzy Rdes                                                         Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-04-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-06-25
Ilość odsłon artykułu 1569