STANOWISKO NR 3 XXXI OZL W SPRAWIE KONKURSÓW

STANOWISKO Nr 3

XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Śląskiej Izby Lekarskiej  w Katowicach
z dnia 31 marca 2012r.

 

w sprawie nowych zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko ordynatora


XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach negatywnie ocenia nowy model procedury wyboru kandydatów na stanowisko ordynatora,  w kształcie nadanym przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze  w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

Sprzeciw budzi fakt, że mocą tego rozporządzenia, ze składu komisji konkursowej usunięto konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny oraz przedstawiciela medycznego towarzystwa naukowego i ordynatora w danej dziedzinie medycyny. Wykluczenie ze składu komisji konkursowej osób posiadających najlepsze przygotowanie fachowe do oceny kandydatów nie znajduje żadnego uzasadnienia.     

Merytoryczna ocena kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne do pełnienia tej funkcji jest ze wszech miar celowa. Przy merytorycznej ocenie kandydatów wiedza i doświadczenie zawodowe konsultanta wojewódzkiego z danej dziedziny medycyny, przedstawicieli towarzystw naukowych oraz ordynatora z tej samej dziedziny medycyny jest nie do przecenienia. Towarzystwa naukowe, konsultanci wojewódzcy i ordynatorzy stanowią najbardziej doświadczoną grupę lekarzy z danej dziedziny, dokonana  przez nich ocena umiejętności zgłaszających się kandydatów powinna być brana     pod uwagę.

Nowa struktura komisji konkursowych stwarza realne zagrożenie zmarginalizowania przy ocenie kandydata, kryteriów merytorycznych i etycznych. Zdaniem przedstawicieli samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów brak jest uzasadnienia   dla diametralnej zmiany dotychczasowych zasad przeprowadzania konkursu, który w obecnym kształcie stracił ideę wyboru najlepszego pod względem merytorycznym kandydata.

 

Sekretarz                                                                     Przewodniczący
XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                          XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Bartłomiej Kiszka                                                      Jarosław Markowski


Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2012-03-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-25
Ilość odsłon artykułu 5928