UCHWAŁA Nr 26/2015 ORL

UCHWAŁA NR 26/2015

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
w dniu 24 czerwca 2015 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o.

 

Na podstawie art. 228 pkt. 1 i 231 §2 pkt. 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. nr 90 poz. 1037 z późn. zm.) w związku z art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009r. (Dz.U. z 2015r. poz. 651) o izbach lekarskich, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, postanawia co następuje:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. w Katowicach sporządzone na dzień 31.12.2014 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 335.672,76 zł oraz zatwierdzić rachunek zysków i strat Spółki za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 r. wykazujący zysk w wysokości 1.581,95 zł (netto). Sprawozdania i rachunek zysków i strat stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                Sekretarz                                                                            Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                               Jacek Kozakiewicz

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-06-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-08-15
Ilość odsłon artykułu 3676