UCHWAŁA Nr 40/2013 ORL

UCHWAŁA Nr 40/2013

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 września 2013 r.

 

w sprawie: przyjęcia informacji dla lekarzy wykonujących działalność leczniczą
w formie praktyki lekarskiej na temat poprawnych form podawania
do wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzajach udzielanych
świadczeń zdrowotnych
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach mając na uwadze upowszechnianie wiedzy na temat poprawnych form informowania o prowadzonej działalności leczniczej przez lekarzy oraz na podstawie art. 5 pkt. 18  w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1708), postanawia

§1

1. Ustalić treść informacji dla lekarzy wykonujących działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej na temat poprawnych form podawania do wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz obowiązującego zakazu reklamy.
2. Informacja stanowi załącznik do uchwały.

§2

Zaleca się rozpowszechnianie informacji, o której mowa w §1, wśród lekarzy posiadających praktykę lekarską, w szczególności poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej i przekazywanie informacji lekarzom w Dziale Prywatnych Praktyk Śląskiej Izby Lekarskiej.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Prywatnych Praktyk ORL w Katowicach.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                Sekretarz                                                                                Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

            Andrzej Postek                                                                 Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-09-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-10-19
Ilość odsłon artykułu 7508