UCHWAŁA NR 2/2014 XXXIV OZL

UCHWAŁA NR 2/2014


XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach

 

XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, na podstawie §5 pkt b regulaminu obrad XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 5.04.2014 r., uchwala co następuje:

§1

Przyjąć następujący porządek obrad:
I godz. 900
1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wprowadzenie sztandaru, hymn
3. „Pro memoria” – wspomnienia o zmarłych lekarzach i lekarzach dentystach
4. Uchwalenie regulaminu obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Prezydium Zjazdu.
7. Wybór Komisji Zjazdowych:
- mandatowej,
- regulaminowej,
- wniosków i uchwał,
- skrutacyjnych.
945 – 1000 przerwa kawowa
II godz. 1000
8. Powitanie Gości
9. Wręczenie odznaczeń państwowych i samorządowych
10. Wystąpienie Prezesa ORL
11. Wystąpienia zaproszonych Gości
1145 – 1200 przerwa kawowa

III godz. 1200

12. Informacja Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej o składzie komisji wyborczej
ustalonej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających na XXXIV Okręgowym Zjeździe
Lekarzy.
13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
14. Sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej z działalności w 2013 roku.
15. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
16. Dyskusja nad Sprawozdaniami.
17. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań:
- Okręgowej Rady Lekarskiej,
- Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
18. Uchwalenie absolutorium dla Okręgowej Rady Lekarskiej.
19. Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
20. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego.
21. Dyskusja nad sprawozdaniami.
22. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań:
- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
- Okręgowego Sądu Lekarskiego.
22a. Uchwalenie budżetu na 2014 r.
23. Uchwalenie regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej
24. Wybory uzupełniające:
- do Okręgowej Rady Lekarskiej,
- do Okręgowego Sądu Lekarskiego.
Prezentacja kandydatów. Pytania do kandydatów. Głosowanie.
25. Ogłoszenie wyników wyborów.
26. Ogłoszenie wyników wyborów przez Okręgową Komisję Wyborczą.
27. Dyskusja.
28. Podjęcie uchwał XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy.
29. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

 
                     Sekretarz                                                                                    Przewodniczący
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                            XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2014-04-05
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-19
Ilość odsłon artykułu 4818