UCHWAŁA Nr 21/2017 ORL

UCHWAŁA Nr 21/2017

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15 marca 2017 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.) oraz zgodnie uchwałą nr 17/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przebudowy i modernizacji Domu Lekarza, na wniosek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na zawarcie przez Śląską Izbę Lekarską umowy pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do wysokości kwoty 155.655,00 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych).
2. Upoważnić Prezesa ORL w Katowicach i Skarbnika ORL w Katowicach do zawarcia umowy pożyczki, o której mowa w ust. 1, udzielonej na warunkach określonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach” oraz „Ogólnych warunkach zawierania umów i wypłaty środków przez WFOŚiGW w Katowicach”.

§2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL w Katowicach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

                   Skarbnik                                                                             Prezes
    Okręgowej Rady Lekarskiej                                             Okręgowej Rady Lekarskiej

                 Jerzy Rdes                                                                  Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-03-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-06
Ilość odsłon artykułu 1943