UCHWAŁA Nr 69/2019 ORL

UCHWAŁA Nr 69/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały o powołaniu Komitetu Organizacyjnego obchodów 30-lecia Śląskiej Izby Lekarskiej


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 5 pkt. 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 965) uchwala, co następuje:

§1
W uchwale Nr 1/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 16.01.2019r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów 30-lecia Śląskiej Izby Lekarskiej (zwanej dalej „uchwałą”) wprowadza się następujące zmiany:
1. dokonuje się zmiany w tytule uchwały, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie: „w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów 30-lecia Śląskiej Izby Lekarskiej” zmienia się na: „w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów 30-lecia odrodzenia samorządu lekarskiego”
2. zmienia się treść §1 uchwały, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: „Powołuje się Komitet Organizacyjny obchodów 30-lecia odrodzenia samorządu lekarskiego, zwany dalej „Komitetem Organizacyjnym”, w składzie:

1. Rafał Kiełkowski
2. Danuta Korniak
3. Jerzy Rdes
4. Renata Wrońska
5. Katarzyna Majchrzak
6. Alicja Van der Coghen”

3. zmienia się treść §3 uchwały, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: „Zobowiązuje się Komitet Organizacyjny do przedstawiania Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej bieżących informacji o stanie przygotowań obchodów 30-lecia odrodzenia samorządu lekarskiego.”

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  


               Sekretarz                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                        Tadeusz Urban

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-06-26
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-08-08
Ilość odsłon artykułu 406