UCHWAŁA Nr 811/2019 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 811/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 31 lipca 2019 r.

 

w sprawie: oprawy artystycznej Andrzejek Stomatologicznych
 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 965) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1
1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 16.000 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy złotych) na zawarcie umowy dotyczącej oprawy artystycznej Andrzejek Stomatologicznych oraz zapłatę wynagrodzeń autorskich na rzecz Stowarzyszenia Autorów „ZAIKS”.
2. Wykonanie przedmiotu umowy w zakresie oprawy artystycznej powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Izabeli Morawskiej-Torres prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą TORRES ART STUDIO Izabela Morawska-Torres.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia do umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2
Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

    

               Skarbnik                                                                                  Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jan Cieslicki                                                                          Tadeusz Urban
  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-07-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-10-12
Ilość odsłon artykułu 368