UCHWAŁA Nr 333/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 333/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 maja 2018 r.


w sprawie: upoważnienia Dyrektora Biura Śląskiej Izby Lekarskiej do dokonywania wydatków


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 pkt. 1 i 2 uchwały nr 27/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

1. Upoważnić Dyrektora Biura Śląskiej Izby Lekarskiej do dokonywania wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem:
- biura Śląskiej Izby Lekarskiej,
- nieruchomości będących w dyspozycji Śląskiej Izby Lekarskiej (Dom Lekarza w Katowicach, Dom Lekarza w Sosnowcu, bazy noclegowej Pro Medico w Warszawie).
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, umożliwia dokonywanie jednorazowych wydatków do kwoty 7.500 zł, z miesięcznym ograniczeniem wydatków do kwoty 15.000 zł.

§2

Zobowiązać Dyrektora Biura Śląskiej Izby Lekarskiej do przedstawiania Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach miesięcznych sprawozdań z realizacji upoważnienia, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                 Skarbnik                                                                  Prezes
                Okręgowej Rady Lekarskiej                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

                              Jan Cieślicki                                                         Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-05-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-06-27
Ilość odsłon artykułu 990