UCHWAŁA Nr 43/2015 ORL

UCHWAŁA Nr 43/2015

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 września 2015 r.

 

w sprawie: programu informatycznego do prowadzenia rejestrów lekarzy


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt 10 i 12 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 651), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Prezesa ORL kol. J. Kozakiewicza z postępu działań w sprawie przystąpienia Śląskiej Izby Lekarskiej do prac nad stworzeniem wspólnie z NIL i innymi zainteresowanymi izbami lekarskimi, kompatybilnego programu informatycznego do prowadzenia okręgowych oraz Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów, w nawiązaniu do uchwały ORL Nr 15/2015 z dnia 15.04.2015r. postanawia:

§ 1
Przyjąć do akceptującej wiadomości uchwałę NRL Nr 14/15/VII z dnia 4.09.2015 roku w sprawie utworzenia nowego systemu informatycznego dla okręgowych rejestrów lekarzy i lekarzy dentystów i Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP, w zakresie przystąpienia ŚIL do tego przedsięwzięcia.

§ 2
Upoważnić Prezydium ORL do zawarcia w imieniu ŚIL z NIL umowy, o której mowa w §2 ust. 4 w/w uchwały NRL, ustalającej tytuł prawny ŚIL do korzystania z przedmiotowego programu informatycznego .

§ 3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się kol. Rafałowi Kiełkowskiemu Wiceprezesowi ORL w Katowicach.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


               Sekretarz                                                                                                Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                Okręgowej Rady Lekarskiej
           Krystian Frey                                                                                   Jacek Kozakiewicz

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-09-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-11-08
Ilość odsłon artykułu 3549