STANOWISKO Prezydium ORL z dnia 29 lutego 2012 r.

STANOWISKO
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 29 lutego 2012 r.
dotyczące: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

Prezydium ORL w Katowicach stoi na stanowisku, że wprowadzone przez Ministra Zdrowia zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko ordynatora wypaczają w istotny sposób oczywisty cel, dla którego ustawodawca nakazał wyłanianie kandydatów na to stanowisko w drodze konkursu.
Zmiana składu komisji konkursowej polegająca na pominięciu przedstawiciela właściwego towarzystwa naukowego, konsultanta wojewódzkiego oraz ordynatora, a zwiększająca liczbę przedstawicieli kierownika podmiotu leczniczego, od których nie jest wymagana specjalistyczna wiedza medyczna, jest działaniem znacznie obniżającym merytoryczną wartość orzeczeń komisji konkursowych. Takie działanie, obniżające standardy wyboru na odpowiedzialne stanowiska najlepszych, także pod względem fachowym pracowników ochrony zdrowia finansowanej ze środków publicznych, godzi pośrednio w dobro polskiego pacjenta.
Sprzeciw nasz budzi także forma w jakiej przedmiotowe rozporządzenie zostało wprowadzone. Przekazany bowiem środowisku lekarskiemu projekt rozporządzenia utrzymywał dotychczasowe zasady prowadzenia konkursów na stanowiska ordynatorów. Nie były sygnalizowane jakiekolwiek zamiary zmian w składzie komisji konkursowej, a których wprowadzenie wydanym rozporządzeniem pozwala kierownikom podmiotów leczniczych na pomijanie fachowej oceny kandydatów.
Prezydium ORL, występując w interesie polskich pacjentów negatywnie postrzega zmiany w sposobie wyłaniania kandydatów na stanowiska ordynatorów wprowadzone w/w rozporządzeniem. Uznaje za celowe zatrudnianie na stanowisku ordynatora lub kierownika oddziału szpitalnego w podmiocie finansowanym ze środków publicznych kandydata wyłonionego w obowiązkowym postępowaniu konkursowym, w którym dominująca byłaby merytoryczna ocena jego przydatności.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w pełni solidaryzuje się ze stanowiskiem Śląskiej Konferencji Towarzystw Lekarskich z dnia 20 lutego 2012 r., w ocenie której wydane przez Ministra Zdrowia rozporządzenie w sposób nieuzasadniony narusza dotychczasowe dobre zasady i tradycje, a zarazem ukazuje lekceważący stosunek władzy państwowej wobec środowiska lekarskiego.

 

Sekretarz                                                          Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                         Okręgowej Rady Lekarskiej
Andrzej Postek                                              Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2012-03-20
Ilość odsłon artykułu 7265