UCHWAŁA Nr 298/2016 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 298/2016
 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 23 listopada 2016 r.

 

w sprawie: udzielenia pomocy charytatywnej.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
i art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. (Dz. U. 2016r.
poz. 522) o izbach lekarskich, zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014) i na podstawie upoważnienia wynikającego
z uchwały ORL Nr 14/2000 z dn. 7.10.2000 r. w sprawie upoważnienia Prezydium ORL
do podejmowania uchwał w sprawie udzielenia pomocy charytatywnej, postanawia:

§1

Z funduszu przeznaczonego na działalność charytatywną przekazać kwotę:
- 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) dla Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych „SPES” z siedzibą w Katowicach z przeznaczeniem na cele statutowe.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                Skarbnik                                                                         Prezes
    Okręgowej Rady Lekarskiej                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

              Jerzy Rdes                                                                Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-11-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-20
Ilość odsłon artykułu 2245