UCHWAŁA Nr 68/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 68/2013

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 lutego 2013 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

 

Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2011 r. Nr 277, poz. 1634) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji Kształcenia ŚIL co do realizacji szkolenia, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:

- „Wieloaspektowe podejście do problemów dzieci z zaburzeniami psychiatrycznymi”, który odbędzie się 22.03.2013 - ze środków Komisji Kształcenia Podyplomowego
- „Profilaktyka hipotermii okołooperacyjnej”, który odbędzie się 8.04.2013 r. - ze środków Komisji Kształcenia Podyplomowego
- „Diagnostyka holterowska dla lekarzy – interpretacja arytmii, niedokrwienia, dodatkowe analizy pomocne w ocenie ryzyka nagłego zgonu”, który odbędzie się 29.06.2013 r. - ze środków Komisji Kształcenia Podyplomowego
- „Niedokrwienie mięśnia sercowego. Interpretacja EKG oraz testów obciążeniowych – kurs dla lekarzy rodzinnych”, który odbędzie się 25.05.2013 r. - ze środków Komisji Kształcenia Podyplomowego
- „Zaburzenia rytmu serca – interpretacja zapisu EKG. Podstawowe wiadomości z zakresu arytmologii dla lekarzy rodzinnych”, który odbędzie się 18.05.2013 r. - ze środków Komisji Kształcenia Podyplomowego
- „Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI”, który odbędzie się 9.03.2013 r. – ze środków Komisji Kształcenia Podyplomowego
- „Rachunki wystawiane przez biegłych dla sądów powszechnych – zasady ogólne i interpretacje”, który odbędzie się 13.03.2013 r. – ze środków Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego

§2

Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.


§3

Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Wiceprezesowi ORL Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


              Sekretarz                                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                                        Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-02-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-04-14
Ilość odsłon artykułu 5413