UCHWAŁA Nr 338/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 338/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 8 listopada 2017 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 223/2016 r. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 28 września 2016 r. w sprawie dofinansowania członkom Śląskiej Izby Lekarskiej zakupu karnetów sportowych


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, na podstawie art. 5 pkt 19 i 23 w zw. z art. 25 pkt 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.) zgodnie z upoważnieniem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. (uchwała nr 5/2014 ORL w Katowicach), postanawia:

§1
W uchwale nr 223/2016 r. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 28 września 2016 r. w sprawie dofinansowania członkom Śląskiej Izby Lekarskiej zakupu karnetów sportowych wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmienia się załącznik, o którym mowa w §1 ust. 1 ww. uchwały, na załącznik nr 1 dołączony do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się §3 uchwały, w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie:
„Zobowiązać Skarbnika ORL w Katowicach do składania Prezydium ORL w Katowicach rocznych informacji o wysokości dofinansowania do zakupu karnetów sportowych.

§2
Ustala się tekst jednolity uchwały nr 223/2016 r. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dofinansowania członkom Śląskiej Izby Lekarskiej zakupu karnetów sportowych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2017 r.

 

              Skarbnik                                                                        Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jerzy Rdes                                                              Jacek Kozakiewicz
 

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-11-08
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-12-03
Ilość odsłon artykułu 1220