UCHWAŁA Nr 37/2016 ORL

  UCHWAŁA Nr 37/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 września 2016 r.
 


w sprawie: zmiany uchwały nr 3/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji problemowych i zespołów ORL w Katowicach.
 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach działając na podstawie § 19 ust. 1 lit. t) Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach uchwalonego przez XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach w dnia 5 kwietnia 2014 r., uchwala co następuje:

§1
Zmienia się § 1 uchwały nr 3/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji problemowych i zespołów ORL w Katowicach w ten sposób, że:
- punkt 20 otrzymuje brzmienie:
„20. Zespół ds. Orzekania i Opiniowania Sądowo-Lekarskiego w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych”

- dodaje się punkt 21 w następującym brzmieniu:
„21. Zespół ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych.”

§2
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§3
Ustala się tekst jednolity uchwały nr 3/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji problemowych i zespołów ORL
w Katowicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                    Sekretarz                                                                            Wiceprezes
       Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

                Krystian Frey                                                                      Rafał Kiełkowski
 

 

 

 Załącznik do uchwały nr 37/2016
ORL w Katowicach
z dnia 14 września 2016 r.

Tekst jednolity uchwały Nr 3/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji problemowych i zespołów ORL w Katowicach


UCHWAŁA Nr 3/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 8 stycznia 2014 r.


w sprawie: powołania komisji problemowych i zespołów ORL w Katowicach.

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach działając na podstawie §11 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 4 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach uchwalonego przez XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach w dniu 27 marca 2010 r., uchwala co następuje:

§1
Powołuje się następujące komisje problemowe i zespoły ORL:
1. Komisja ds. Rejestrów Lekarzy, Prawa Wykonywania Zawodu, Lekarzy Cudzoziemców i Współpracy z Zagranicą
2. Komisja ds. Etyki Lekarskiej
3. Komisja Finansowa
4. Komisja ds. Informacji, BIP i Strony Internetowej
5. Komisja ds. Konkursów
6. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego
7. Komisja Zdrowia Publicznego oraz Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu
8. Komisja ds. Przekształceń, Pracy i Płacy oraz Kontaktów ze Związkami Zawodowymi
9. Komisja ds. Kontaktów z NFZ
10. Komisja Legislacyjna
11. Komisja Prywatnych Praktyk
12. Komisja Socjalno-Bytowa
13. Komisja Stomatologiczna
14. Komisja Sportu i Rekreacji
15. Komisja ds. Kultury
16. Komisja ds. Emerytów i Rencistów
17. Komisja ds. Młodych Lekarzy
18. Komisja Historyczna
19. Komisja Organizacyjna
20. Zespół ds. Orzekania i Opiniowania Sądowo-Lekarskiego w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych
21. Zespół ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych.”

§2
1. Ustala się zadania Komisji Zdrowia Publicznego oraz Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu, Komisji ds. Rejestrów Lekarzy, Prawa Wykonywania Zawodu, Lekarzy Cudzoziemców i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji ds. Informacji, BIP i Strony Internetowej stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.
2. Zakres obowiązków pozostałych Komisji wymienionych w §1 uchwały, określa załącznik nr 2 do Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach uchwalonego przez XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach w dniu 27 marca 2010 r.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


              Sekretarz                                                                                       Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                             Jacek Kozakiewicz

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2016-09-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-18
Ilość odsłon artykułu 2461