APEL ORL w sprawie zwiększenia środków finansowych na stomatologię i podjęcia innych działań

Apel
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Z dnia 14 października 2015r.
do Ministra Zdrowia
w sprawie zwiększenia środków finansowych na stomatologię
i podjęcia innych działań

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, w nawiązaniu do wielu wcześniejszych podejmowanych przez samorząd lekarski apeli i stanowisk dotyczących niedofinansowania polskiej ochrony zdrowia, wyraża zaniepokojenie poziomem finansowania świadczeń z zakresu stomatologii, szczególnie w kontekście wzrostu negatywnych wskaźników epidemiologicznych. Powyższy stan potwierdził ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli wskazujący na pogarszający się stan uzębienia Polaków. Z niepokojem przyjmujemy doniesienia o epidemii próchnicy u dzieci oraz wzrostem bezzębia u osób dorosłych.

W ocenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach nie do zaakceptowania jest trwający od wielu lat spadek nakładów na lecznictwo stomatologiczne. Z ubolewaniem należy stwierdzić, że budżet świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego maleje z roku na rok. Dla przykładu – w planie finansowym na rok 2008 procentowy udział projektowano na poziomie 4,2 %, natomiast w planowanym budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016 poziom finansowania świadczeń stomatologicznych ma osiągnąć zaledwie 2,5%.
W opinii Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach konieczne jest również zwiększenie nacisku na edukację i profilaktykę w zakresie stomatologii wraz ze wzrostem ich finansowania oraz zmiana dotychczasowej polityki kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy dentystów, w tym zwiększenie nakładów finansowych na ten cel. Wzrost finansowania na stomatologię powinien odbywać się równolegle ze wzrostem nakładów na całą służbę zdrowia, a nie być wynikiem przesunięć w budżecie płatnika.
Okręgowa Rada lekarska w Katowicach zwraca również uwagę na inne problemy mające bezpośredni związek ze stomatologią i wymagające szybkiej zmiany regulacji prawnych. Wśród nich jest przywrócenie możliwości kształcenia w zawodzie „asystentka stomatologiczna” oraz wejście w życie zmian ograniczających dotychczasowe wymagania i upraszczające aktualne procedury odnoszące się do jednostek ochrony zdrowia stosujących promieniowanie jonizujące w stomatologii, o których mowa w projekcie z dnia 7 kwietnia 2015r. rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.
W opinii Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach tylko podjęcie konkretnych działań poprzedzonych głęboką analizą i rzeczową publiczną debatą w przedmiotowej sprawie umożliwi skuteczne leczenie i skuteczną profilaktykę, które wpłyną na poprawę stanu uzębienia pacjentów.

 

 


                 Sekretarz                                                                                               Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                                               Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                                                  Jacek Kozakiewicz

 

 

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-10-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-11-08
Ilość odsłon artykułu 3230