UCHWAŁA Nr 203/2019 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 203/2019

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 marca 2019 r.

 

w sprawie: przeznaczenie środków finansowych na renowację grobu lekarza
na Cmentarzu Łyczakowskim

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018r. poz. 168), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

1. Wyasygnować kwotę 4.200 zł - ze środków budżetowych - na dofinansowanie renowacji grobu Zygmunta Riegera zasłużonego lekarza lwowskiego usytuowanego
na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.
2. Środki finansowe przekazać Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich O/Katowice.
3. Obciążyć notą księgową Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie na kwotę 2.100 zł.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                 Skarbnik                                                                                Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                                Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jan Cieślicki                                                                        Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-03-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-06-02
Ilość odsłon artykułu 493