UCHWAŁA Nr 258/2014 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 258/2014

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2011 r. Nr 277, poz. 1634) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji Kształcenia ŚIL co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Stymulator i stymulacja – kwalifikacja, rodzaje, interpretacja zapisu EKG. Kurs
dla lekarzy rodzinnych – spotkanie pierwsze”, który odbędzie się 3.10.2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Akademia Umiejętności Społecznych („Jak skutecznie komunikować się
z pacjentem”, „Asertywność w pracy lekarza”, „Stres i wypalenie zawodowe w pracy lekarza”, „Perswazja i manipulacja – jak reagować i radzić sobie z zachowaniami manipulacyjnymi w pracy lekarza”, „Inteligencja emocjonalna w pracy lekarza, czyli czy można nauczyć się empatii?”)”, który odbędzie się 17.09-31.12.2014 - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Polityka karalności w praktyce – orzecznictwo organów dyscyplinarnych”, który odbędzie się 19-21.09.2014 – ze środków OROZ
- „Znaczenie biegłego w postępowaniach o błąd medyczny w praktyce izby lekarskiej
i sądownictwa powszechnego”, który odbędzie się 19-21.09.2014 – ze środków OROZ
- „Szkolenie podstawowe dla kandydatów na biegłych sądowych i biegłych sądowych”, który odbędzie się 14.11-12.12.2014 – ze środków Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

              Sekretarz                                                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                             Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                                 Jacek Kozakiewicz

 

 


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-08-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-09-21
Ilość odsłon artykułu 4241