UCHWAŁA Nr 6/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 6/2012
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie: częściowego zwolnienia z opłaty wydania opinii przez Komisję Bioetyczna.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 i art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) o izbach lekarskich, zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010) oraz na podstawie §10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11.05.1999r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. Nr 47 poz. 480), postanawia:

§1

1. Zwolnić Panią Agatę Gawrychowską z części kosztów opłaty za wydanie opinii przez Komisję Bioetyczną.
2. Wezwać do uiszczenia opłaty w wysokości 7,32 PLN (słownie: siedem złotych 32/100).
3. Do niniejszej uchwały załączyć wniosek Pani Agaty Gawrychowskiej z dnia 4.01.2012 r.

§2

Do realizacji niniejszej uchwały zobowiązuje się Głównego Księgowego.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz                                                   Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                   Okręgowej Rady Lekarskiej
Andrzej Postek                                       Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2012-03-02
Ilość odsłon artykułu 6699