UCHWAŁA Nr 100/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 100/2015
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15.04.2015 r.

w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 1461, Nr 117 poz. 790, Nr 191 poz. 1410, Nr 220, poz. 1600, z 2006 r.) i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa - po rozpatrzeniu wystąpienia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy SPZOZ z siedzibą w Katowicach ul. Warszawska 42, wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000032-001-0014 o ponowne potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego, uchwala się, co następuje:
§ 1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego, określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty na obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie
i zakresie obejmującym szkolenia: „Problemy okulistyczne przy orzekaniu o zdolności do kierowania pojazdami i o zdolności do pracy na wybranych stanowiskach”, „Problemy neurologiczne przy orzekaniu o zdolności do kierowania pojazdami i o zdolności do pracy na wybranych stanowiskach”, „Problemy laryngologiczne przy orzekaniu o zdolności do kierowania pojazdami i o zdolności do pracy na wybranych stanowiskach. Ocena równowagi dla potrzeb orzekania w medycynie pracy i w badaniach kierowców” w terminie od 21.04.2015 r. do 10.06.2015. r. na podstawie ponownie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego realizacji, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ z siedzibą w Katowicach ul. Warszawska 42 wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000032-001-0014.
§ 2
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz oznacza się kolejnym numerem
55-000032-001-0015.
§ 3
Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone nowym numerem, określonym w § 2.
§ 4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.

 

 
              Sekretarz                                                                                       Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                          Jacek Kozakiewicz

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-04-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-05-03
Ilość odsłon artykułu 3317