UCHWAŁA Nr 300/2015 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 300/2015

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 2 grudnia 2015 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i aranżacją wnętrza siedziby ŚIL


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015 r., poz. 651) oraz zgodnie z §1 pkt 2 uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oraz uchwały nr 17/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przebudowy i modernizacji Domu Lekarza, uwzględniając opinię Zespołu Prezydium ORL ds. postępowania ofertowego, postanawia:

§1
1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 42.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100) plus VAT na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i aranżacją wnętrza siedziby Śląskiej Izby Lekarskiej.
2. Wykonanie przedmiotu prac powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Izabeli Frankowicz-Karczewskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą MODUS ARCHITEKCI.

§2
Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

             Skarbnik                                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jerzy Rdes                                                                           Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-12-02
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-03-05
Ilość odsłon artykułu 3147