UCHWAŁA Nr 1345/2019 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 1345/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie: zakupu sprzętu komputerowego
 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 965) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 16.500 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych) na zakup sprzętu komputerowego tj. zestawu komputerowego, 2 laptopów, 2 rzutników multimedialnych i 2 wskaźników do prezentacji dla potrzeb Ośrodka Kształcenia Lekarzy i Lekarzy Dentystów.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

                 Skarbnik                                                                           Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                             Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jan Cieślicki                                                                   Tadeusz Urban
  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-08-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-10-16
Ilość odsłon artykułu 302