UCHWAŁA Nr 216/2016 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 216/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 września 2016 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na dzierżawę centrali telefonicznej


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 522) oraz zgodnie z §1 pkt 2 uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

1. Zawrzeć umowę z firmą Orange Polska S.A. na dzierżawę centrali telefonicznej dla Śląskiej Izby Lekarskiej.
2. Umowa zostaje zawarta na okres 3 lat, a łączny koszt dzierżawy wyniesie 25.245,33 zł brutto.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

                Skarbnik                                                                                 Wiceprezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jerzy Rdes                                                                            Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2016-09-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-19
Ilość odsłon artykułu 2367