UCHWAŁA Nr 400/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 400/2017
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH

z dnia 20.12.2017 r.

w sprawie zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 5 pkt. 11 i art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 XII 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.), w związku z art. 19b ust. 1, art. 19c ust. 1 i art. 19d ust. 5 ustawy z dnia 5 XII 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm) i § 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 XII 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2006 r. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa i uchwały Nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 I 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach - po rozpatrzeniu wniosku o zmianę wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, złożonego przez Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne z siedzibą
w Katowicach ul. Dyrekcyjna 10/1a oraz uchwały 265/KKM/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 01.12.2017 r. w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmiany wpisu organizatora kształcenia - Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne z siedzibą w Katowicach ul. Dyrekcyjna 10/1a w przedmiocie i zakresie obejmującym kursy: „Zaawansowane techniki odbudowy tkanek twardych. Biomechanika w implantologii”, „Sinus lifting otwarty. Pełne rekonstrukcje łuków zębowych. Błędy i powikłania w implantologii”, „Planowanie uzupełnień protetycznych z zastosowaniem wszczepów śródkostnych – protezy ruchome – protezy stałe.”, „Planowanie w implantologii stomatologicznej – systemy planowania leczenia implantologicznego 3D”, „Implantologia w teorii i praktyce, radiologia”, „Przedimplantacyjna augmentacja bazy kostnej, sterowana regeneracja kości, przeszczepy bloków kostnych, okołoimplantacyjna augmentacja bazy kostnej”, „Aspekty periodontologiczne w implantologii stomatologicznej. Sterowana regeneracja tkanek w implantologii.”, „Postępowanie z tkankami miękkimi i kośćmi”, „Piezochirurgia i procedury augmentacyjne”, „Implantacja natychmiastowa w odcinku estetycznym. Krótkie implanty”, „Protetyka implantologiczna. Przegląd różnych rozwiązań implantoprotetycznych.”, „Chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa” w terminie 03.11.2017r. do 10.11.2018r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2
Dokonuje się zmiany wpisu organizatora kształcenia, o którym mowa w § 1, w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz oznacza się kolejnym numerem 55-000069-002-00023.
§ 3
Wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone numerem wymienionym w § 1.
§ 4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania. Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, przysługuje prawo zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.
   

   

                  Sekretarz                                                                        Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                            Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-12-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-02-03
Ilość odsłon artykułu 1311