UCHWAŁA Nr 40/2017 ORL

 UCHWAŁA NR 40/2017

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2017 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o.
 

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 228 pkt. 1 i 231 §2 pkt. 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) w związku z art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522), postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. w Katowicach sporządzone na dzień 31.12.2016 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 230.046,08 zł oraz zatwierdzić rachunek zysków i strat spółki za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący stratę w wysokości 66.630,38 zł. Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

              Sekretarz                                                                                    Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

         Krystian Frey                                                                          Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-06-21
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-10-28
Ilość odsłon artykułu 1539