UCHWAŁA Nr 232/2016 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 232/2016

 
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH

z dnia 05.10.2016 r.

w sprawie wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 1461, Nr 117 poz. 790, Nr 191 poz. 1410, Nr 220, poz. 1600, z 2006 r.) i § 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa i uchwały 150/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2016 roku - po rozpatrzeniu wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, złożonego przez ELAMED z siedzibą w Katowicach ul. Roździeńskiego 188 oraz uchwały Nr 1647/P-VII/2016 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 14.09.2016 r. w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów, uchwala się, co następuje:
§ 1

Wpisuje się organizatora kształcenia - ELAMED E. i R. Cholewa Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach ul. Roździeńskiego 188 do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, pod numerem 55-000042-003-0046.
§ 2
Wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy dentystów oznaczone numerem wymienionym w § 1.
§ 3
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.
 

            Sekretarz                                                                          Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

        Krystian Frey                                                             Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-10-05
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-19
Ilość odsłon artykułu 2329