UCHWAŁA Nr 102/2016 Prezydium ORL

       UCHWAŁA NR 102/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie: programu wspierania indywidualnych form doskonalenia zawodowego członków Śląskiej Izby Lekarskiej


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, działając na podstawie art. 25 ust. 4 w zw. z art. 5 pkt 23 oraz w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 651 ze zm.), uchwały nr 5/2014 ORL w Katowicach w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, realizując wskazania zawarte w Stanowisku nr 1/2015 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 28 marca 2015r. w sprawie przeznaczenia części składek członkowskich postanawia:
§1
Z dniem 1.07.2016 roku wdrożyć program finansowego wsparcia indywidualnych form doskonalenia zawodowego dla wszystkich członków Śląskiej Izby Lekarskiej.

§2
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 program polega na postawieniu do dyspozycji każdego z członków ŚIL kwoty 180,00 złotych do wykorzystania na indywidualnie wybrane formy doskonalenia zawodowego.
2. Osoby wpisane na listę członków ŚIL po 1 stycznia 2015 roku mogą dysponować kwotą odpowiednio niższą odpowiadającą iloczynowi 10 zł i ilości miesięcy ich członkostwa.
3. Począwszy od 1.07.2016 roku postawiona do dyspozycji danego członka kwota będzie zwiększana sukcesywnie o 10,00 złotych naliczanych na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Wykorzystywane przez członka środki zmniejszają odpowiednio kwotę, jaką może on wykorzystywać w ramach programu.

§3
Członkowie zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej, a także członkowie posiadający prawo do opłacania składki w obniżonej wysokości, są uprawnieni na równi z członkami płacącymi składkę w podstawowej wysokości do korzystania ze środków dostępnych w ramach programu, o których mowa w §2.

§4
1. Do ubiegania się o wsparcie wybranej formy doskonalenia zawodowego uprawnieni są wyłącznie członkowie ŚIL nie zalegający z opłacaniem składki członkowskiej.
2. Księgowość izby zobowiązana jest do udzielania zainteresowanemu członkowi ŚIL ustnej informacji o aktualnej wysokości kwoty jaka w ramach programu jest do jego dyspozycji.

§5
Komisja Finansowa wspólnie ze Skarbnikiem i Główną Księgową opracuje i przedłoży Prezydium ORL do zatwierdzenia i upowszechnienia zasady korzystania przez Członków ŚIL ze środków naliczonych na realizację programu.

§6
Gospodarowanie zgromadzonymi środkami, w tym decyzje w sprawie przyznawania indywidualnych świadczeń dla występującego o nie członka Izby, powierza się Skarbnikowi ORL w Katowicach.

§7
Zobowiązuje się Skarbnika ORL w Katowicach do składania ORL półrocznych sprawozdań z gospodarowania środkami przeznaczonymi na cele określone w uchwale.


§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

              Skarbnik                                                                                   Prezes

  Okręgowej Rady Lekarskiej                                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jerzy Rdes                                                                          Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-04-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-05-13
Ilość odsłon artykułu 2494