UCHWAŁA Nr 58/2015 ORL

 UCHWAŁA Nr 58/2015

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 18 listopada 2015 r.

 

w sprawie: objęcia opieką grobu lekarzy na Cmentarzu Na Rossie


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt 23 i art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 651 ze zm.), kierując się potrzebą podejmowania działań mających na celu zachowanie pamięci o zasłużonych polskich lekarzach, spoczywających poza granicami Polski,
 postanawia:

§1

1. W porozumieniu ze stowarzyszeniem Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą objąć opieką pielęgnacyjną i poddać renowacji jeden z grobów zasłużonych lekarzy polskich na Cmentarzu Na Rossie w Wilnie.
2. Wyboru grobu lekarza do renowacji i opieki dokona Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w oparciu o opinię Komisji Historycznej ORL, po uwzględnieniu uwarunkowań terenowo-prawnych właściwych dla Cmentarza Na Rossie.

§2

Zabezpieczyć w projekcie budżetu na 2016 rok na potrzebę realizacji zamierzeń opisanych w §1 kwotę 20.000 zł.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Prezesowi ORL w Katowicach.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

            Skarbnik                                                                                Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

          Jerzy Rdes                                                                       Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-11-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-02-24
Ilość odsłon artykułu 3141