UCHWAŁA Nr 248/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 248/2017
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH
z dnia 06.09.2017 r.

w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 5 pkt. 11 i art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 XII 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.), w związku z art. 19 ust. 3 i art. 19d ust. 5 ustawy z dnia 5 XII 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm) i § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 XII 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2006 r. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa i uchwały Nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 I 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach - po rozpatrzeniu wystąpienia NZOZ Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia z siedzibą w Zagórze ul. M.J. Piłsudskiego 226 o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, uchwala się, co następuje:
§ 1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w terminie od 02.09.2017r. do 08.10.2017r. na obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w przedmiocie i zakresie obejmującym kurs „Lekarze w trójwymiarze – szkolenia USG w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi. Szkolenie specjalistyczne z zakresu USG szyi i tarczycy”, „Lekarze w trójwymiarze – szkolenia USG w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi. Szkolenie specjalistyczne z zakresu USG jamy brzusznej”, na podstawie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego zrealizowaniu, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przez NZOZ Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia z siedzibą w Zagórze ul. M.J. Piłsudskiego 226
§ 2
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania. Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, przysługuje prawo zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.
 

              Sekrertarz                                                                   Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                       Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-09-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-10-28
Ilość odsłon artykułu 1348