2019

 

Nr uchwały

/2019

Uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

1

powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów 30-lecia Śląskiej Izby Lekarskiej

2

wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

3

odmowy skreślenia lekarza z listy członków Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach

i z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

4

odmowy skreślenia lekarza z listy członków Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach

i z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

5

odmowy skreślenia lekarza z listy członków Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach

i z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

6

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

7

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

8

zmiany uchwały nr 59/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 września 2017 r. w sprawie powołania komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

Apel

w sprawie cofnięcia decyzji o rezygnacji z funkcji Prezesa Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

9

wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej Beskidzkiej Izbie Lekarskiej w Bielsku-Białej

10

zakazu wykonywania działalności leczniczej objętej wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

11

wyrażenia zgody na uczestnictwo lekarza nie posiadającego prawa wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w konsyliach lekarskich i asystowania do zabiegów, których potrzeba wynika z tych konsyliów

12

projektu uchwały zmieniającej zasady gospodarki finansowej Śląskiej Izby Lekarskiej

13

zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy

w wykonywaniu zawodu

14

zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu

15

zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy

w wykonywaniu zawodu

16

odmowy wyłączenia członka specjalnej komisji stwierdzającej przygotowanie zawodowe lekarza do wykonywania zawodu

17

zobowiązania lekarza do odbycia uzupełniającego przeszkolenia w związku z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym

18

wznowienia z urzędu postępowanie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną

19

umorzenia postępowania w przedmiocie oceny zdolności lekarza do wykonywania zawodu

20

odmowy uchylenia uchwały nr 61/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza dentysty

21

uchylenia uchwały nr 53/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza, utrzymanej w mocy uchwałą nr 8/14/VI-pouf. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 lutego 2014 r.

22 powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu lekarza
23 zawieszenia lek.  prawa wykonywania zawodu lekarza
24 zawieszenia lek.  prawa wykonywania zawodu lekarza
25 zmiany uchwały nr 7/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania specjalnej komisji stwierdzające zdolność lekarza do wykonywania zawodu
26 uchylenia uchwały dotychczasowej i wydania nowej uchwały rozstrzygającej o istocie sprawy 
27 wznowienia działalności gospodarczej spółki „DOM LEKARZA” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz udzielenia Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach upoważnienia do wykonywania uprawnień przypisanych w Kodeksie spółek handlowych jedynemu wspólnikowi spółki z ograniczona odpowiedzialnością  
28 przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach za rok 2018 
29 przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018
30 przyjęcia projektu budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na rok 2019
31 wniosku o odwołanie członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
32 przyjęcia projektu porządku obrad XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
33 zmiany uchwały nr 20/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych stałych komisji problemowych i zespołów ORL w Katowicach
34 odmowy skreślenia lekarza z listy członków Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach i z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
Stanowisko w sprawie: wykorzystania nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Grażyńskiego 49a w Katowicach przekazanej Śląskiej Izbie Lekarskiej przez Miasto Katowice w użytkowanie
35 umorzenia postępowania w przedmiocie oceny zdolności lekarza do wykonywania zawodu
36 trybu dochodzenia niezapłaconych składek i kosztów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej
37 zmiany uchwały Nr 62/2016 z dnia 14.12.2016r. w sprawie trybu postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych składek członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej
38 zobowiązania lekarza o odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu
39 zawarcia umowy na organizację VI konferencji Andrzejki Stomatologiczne  
Stanowisko utworzenia zawodu asystenta lekarza
40 umorzenia postępowania w przedmiocie oceny zdolności lekarza do wykonywania zawodu 
41 zawieszenia lekarzowi prawa wykonywania zawodu lekarza 
42 powołania specjalnej komisji stwierdzającej przygotowanie lekarza dentysty do wykonywania zawodu 
43 zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu 
44 zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu 
45 wyrażenia zgody na uczestnictwo lekarza nie posiadającego prawa wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w konsyliach lekarskich i asystowania do zabiegów, których potrzeba wynika z tych konsyliów 
46 zadań Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach 
47 kształcenia podyplomowego realizowanego przez Śląską Izbę Lekarską 
48 zakazu wykonywania działalności leczniczej objętej wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
49 zakazu wykonywania działalności leczniczej objętej wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
50 zawarcia umowy na wykonanie nowej strony internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej 
51 zmiany uchwały nr 36/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu dochodzenia niezapłaconych składek i kosztów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej 
Stanowisko zawieszenia działalności Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii w Sosnowcu 
52 powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu  
53 zmiany uchwały nr 41/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zawieszenia lekarzowi prawa wykonywania zawodu lekarza 
54 zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu 
55 udzielenia Prezesowi ORL w Katowicach pełnomocnictwa do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej na posiedzeniu Fundatora Fundacji „Pro Medico” 
56 udzielenia Prezesowi ORL w Katowicach pełnomocnictwa do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej na posiedzeniu Fundatora Fundacji „Lekarzom Seniorom” 
57 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. z działalności w roku 2018 
58 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. 
59 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. 
60-3 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. 
64 pokrycia straty spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. za rok 2018 
65 udzielenia Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach upoważnienia do wykonywania uprawnień przypisanych w Kodeksie spółek handlowych jedynemu wspólnikowi spółki z ograniczona odpowiedzialnością 
66 wykreślenia wpisu indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
67 wykreślenia wpisu indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
68 zmiany uchwały nr 20/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych stałych komisji problemowych i zespołów ORL w Katowicach 
69 zmiany uchwały o powołaniu Komitetu Organizacyjnego obchodów 30-lecia Śląskiej Izby Lekarskiej  
70 zmiany zasad udzielania pożyczek z Funduszu Socjalnego ŚIL 
Apel do NIL w sprawie: kształcenia podyplomowego lekarzy 
71 spółki Dom Lekarza Spółki z o.o. z siedzibą w Katowicach  
72 zawieszenia lekarza w prawie wykonywania zawodu lekarza do czasu ukończenia postępowania 
73 wyznaczenia przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do składu Komisji Bioetycznej Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach  
74 wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
75 wykreślenia wpisu indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania oraz indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  
76 zawieszenia postępowania w przedmiocie wykreślenia wpisu indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
77 powołania członka Rady Fundacji „Lekarzom Seniorom” 
78 zobowiązania lek. do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu 
79 zawarcia z Ministrem Zdrowia umowy na przekazanie w 2019 r. środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w ustawach o izbach lekarskich oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-03-07
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2019-10-12
Ilość odsłon artykułu 1231