UCHWAŁA Nr 5/2017 ORL

UCHWAŁA Nr 5/2017

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15 lutego 2017 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 21/2012 Okręgowej Rady lekarskiej w Katowicach z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie regulaminu udostępnienia i korzystania z pomieszczeń Bazy Noclegowej Pro Medico w Warszawie.


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.), uwzględniając podjęcie przez Śląską Izbę Lekarską działalności w ramach Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego oraz procent wykorzystania miejsc w bazie noclegowej Pro Medico w Warszawie, postanawia:

§1
Zmienić Regulamin udostępniania i korzystania z pomieszczeń bazy noclegowej Pro Medico w Warszawie, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 21/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie regulaminu udostępnienia i korzystania z pomieszczeń Bazy Noclegowej, zmienionej uchwałą nr 42/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 9 września 2015 r.
w sprawie regulaminu Karty Dużej Rodziny Lekarskiej i zmiany innych uchwał, w ten sposób, iż: otrzymuje on brzmienie:

a) punkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Dla lekarzy nie będących członkami ŚIL i ich rodzin, członków medycznych samorządów zawodowych, członków innych samorządów uczestniczących ze Śląską Izbą Lekarską w Śląskim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, przysługuje upust w wysokości 40 PLN.”,
b) dodaje się punkt 7a o następującej treści:
„7a. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach upoważnione jest do zawierania umów dot. wynajęcia miejsc noclegowych na warunkach innych niż wynikają z niniejszego regulaminu lub odstąpienia od pobierania opłaty.”.

§2
Ogłosić tekst jednolity Regulaminu udostępniania i korzystania z pomieszczeń bazy noclegowej Pro Medico w Warszawie. Tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Biura ŚIL.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi ORL w Katowicach.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

               Sekretarz                                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                           Jacek Kozakiewicz

 

 

załącznik
do uchwały ORL Nr 5/2017
z dnia 15.02.2017r.


Tekst jednolity
regulaminu udostępniania i korzystania z pomieszczeń bazy noclegowej Pro Medico w Warszawie,
stanowiącego załącznik do uchwały nr 21/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 23 maja 2012 r., zmieniony uchwałą nr 42/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 9 września 2015 r. i uchwałą nr 5/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 15 lutego 2017 r.

1. Prawo do korzystania z Bazy Noclegowej w Warszawie przysługuje w pierwszej kolejności członkom Śląskiej Izby Lekarskiej i ich rodzinom, pracownikom Biura ŚIL a w następnej lekarzom z innych izb lekarskich ich rodzinom oraz pozostałym.

2. Osoby korzystające z hotelu są zobowiązane podać swoje imię i nazwisko oraz okazać dokument tożsamości celem wpisania na listę oraz złożyć podpis potwierdzający rozpoczęcie pobytu i zaznajomienie się z regulaminem porządkowym obowiązującym w bazie noclegowej.

3. Opłaty za pobyt są pobierane z góry przed rozpoczęciem pobytu. Osoba rezerwująca pobyt jest zobowiązana dokonać wpłaty na rachunek bankowy Śląskiej Izby Lekarskiej lub w kasie Śląskiej Izby Lekarskiej.

4. Cena za dobę pobytu wynosi 120 PLN.

5. Dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej nie zalegających z opłacaniem składek na ŚIL i ich rodzin oraz pracowników Biura ŚIL przysługuje upust w wysokości 60 PLN.

5 a. Wszystkim uprawnionym z Karty Dużej Rodziny Lekarskiej, będącymi jej posiadaczami, przysługuje zniżka w wysokości 50 %, liczona od kwoty opłaty za dobę pobytu ponoszonej przez członka Śląskiej Izby Lekarskiej, o której mowa w punkcie 5.

6. Dla lekarzy nie będących członkami ŚIL i ich rodzin, członków medycznych samorządów zawodowych, członków innych samorządów uczestniczących ze Śląską Izbą Lekarską w Śląskim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, przysługuje upust w wysokości 40 PLN.

7. W przypadku korzystania z pokoju 2-osobowego przez jedną osobę (na wyraźne jej życzenie i w przypadku dostępnych innych wolnych miejsc) obowiązuje dopłata w wysokości 50% należnych kosztów noclegu.
7a. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach upoważnione jest do zawierania umów dot. wynajęcia miejsc noclegowych na warunkach innych niż wynikają z niniejszego regulaminu lub odstąpienia od pobierania opłaty.

8. Korzystający z bazy noclegowej bez uprzedniej rezerwacji są zobowiązani do uiszczenia opłaty za pobyt na konto Śląskiej Izby Lekarskiej, lub bezpośrednio w kasie Śląskiej Izby Lekarskiej, nie później niż do 3 dni po zakwaterowaniu.

9. W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji w bazie noclegowej Pro Medico, Śląska Izba Lekarska zwraca 100% wartości dokonanej wpłaty, gdy rezygnacja nastąpi co najmniej na 7 dni przed rezerwowanym początkiem pobytu, 50% na cztery dni przed. W pozostałych przypadkach ŚIL nie dokonuje zwrotu dokonanej wpłaty.
10. Korzystający z noclegów zobowiązani są przestrzegać powszechnie dostępnego w obiekcie regulaminu bazy noclegowej Pro Medico.

11. Śląska Izba Lekarska nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie Bazy Noclegowej Pro Medico.


 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-02-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-06
Ilość odsłon artykułu 1991