UCHWAŁA Nr 284/2019 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 284/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na remont bazy noclegowej w Warszawie


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na podpisanie umowy na remont bazy noclegowej w Warszawie.
2. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 30.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
3. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Wojciechowi Nowakowskiemu zam. przy ul. Wołowskiej 54/6, 02-583 Warszawa
4. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1-3 uchwały.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                Skarbnik                                                                           Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jan Cieślicki                                                                  Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-04-17
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-06-14
Ilość odsłon artykułu 512