UCHWAŁA Nr 50/2017 ORL

 UCHWAŁA Nr 50/2017

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2017 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 26/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtu za pracę w komisjach skrutacyjnych i nadzór nad przeprowadzaniem wyborów w rejonach wyborczych


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 25 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. 2016, poz. 522) w zw. z §1 pkt 1 uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1
Zmienić §1 uchwały nr 26/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtu za pracę w komisjach skrutacyjnych i nadzór nad przeprowadzaniem wyborów w rejonach wyborczych w ten sposób, że otrzymuje brzmienie:
„Przyznać:
1. członkom komisji skrutacyjnych za udział w pracach komisji,
2. przedstawicielom komisji wyborczej sprawującym nadzór nad przeprowadzaniem wyborów w rejonach wyborczych
ryczałt w wysokości 300 złotych brutto.”.

§2
Ustalić tekst jednolity uchwały nr 26/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtu za pracę w komisjach skrutacyjnych i nadzór nad przeprowadzaniem wyborów w rejonach wyborczych. Tekst
jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

              Sekretarz                                                                                    Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

         Krystian Frey                                                                          Jacek Kozakiewicz
 

 

 Załącznik nr 1
do uchwały ORL nr 50/2017
z dnia 21.06.2017r.


UCHWAŁA Nr 26/2017

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie: ustalenia ryczałtu za pracę w komisjach skrutacyjnych i nadzór
nad przeprowadzaniem wyborów w rejonach wyborczych

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016 poz. 522), w związku z wnioskiem Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2017r., mając na względzie nakład pracy oraz wydatki i koszty ponoszone w związku z przeprowadzeniem wyborów do organów Śląskiej Izby Lekarskiej w roku 2017, postanawia:

§1

Przyznać:
1. członkom komisji skrutacyjnych za udział w pracach komisji,
2. przedstawicielom komisji wyborczej sprawującym nadzór nad przeprowadzaniem wyborów w rejonach wyborczych
ryczałt w wysokości 300 złotych brutto.
§2

Przez komisje skrutacyjne, o których mowa w §1 niniejszej uchwały, należy rozumieć komisje powołane przez Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej.

§3

Do realizacji niniejszej uchwały zobowiązać Głównego Księgowego ŚIL.

§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                 Skarbnik                                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

               Jerzy Rdes                                                                      Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-06-21
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-10-28
Ilość odsłon artykułu 1419