UCHWAŁA Nr 39/2011 ORL

UCHWAŁA Nr 39/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 września 2011 r.

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla koła samorządu
 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie §10 pkt. 5 i 6 ppkt. 1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do Uchwały nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w związku z §1 Uchwały nr 5/2004 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie utworzenia koła samorządu na terenie SPZPZ Państwowego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku uchwała co następuje:

§1

Udziela się Kołu Samorządu działającemu na terenie SPZPZ Państwowego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku upoważnienie do podejmowania następujących działań:
1.reprezentowania i obrony interesów indywidualnych i zbiorowych członków koła;
2.negocjowania warunków pracy członków koła;
3.reprezentowania i ochrony zawodu lekarza wykonywanego przez członków Koła Samorządu;
4.integrowania środowiska lekarskiego zrzeszonego w Kole Samorządu.

§2

1. W zakresie spraw objętych niniejszą uchwałą oraz w ramach udzielonego pełnomocnictwa Koło Samorządu jest uprawnione do występowania wobec organów zakładu opieki zdrowotnej oraz związków zawodowych działających na terenie zakładu. 2. W sprawach dotyczących: ogólnych zasad wykonywania zawodu lekarza, obrony interesów wspólnych dla całego środowiska lekarskiego oraz w razie reprezentowania Koła Samorządu wobec władz państwowych, organów administracji publicznej
oraz organów wymiaru sprawiedliwości Koło Samorządu zobowiązane jest przedłożyć projekt stanowiska albo pisma do akceptacji Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

§3

Zobowiązuje się Zarząd Koła Samorządu do informowania Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach o podjętych działaniach.

 


§4

Uchyla się uchwałę nr 20/2004 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla koła samorządu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                     Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-09-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-10-25
Ilość odsłon artykułu 7251