UCHWAŁA Nr 36/2019 ORL

 UCHWAŁA Nr 36/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie: trybu dochodzenia niezapłaconych składek i kosztów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.), §15 i §16 uchwały nr 14/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Śląskiej Izby Lekarskiej oraz §16 ust. 1 lit. e) Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach,
mając na uwadze dotychczasowe działania podejmowane w celu wyegzekwowania zaległych składek i kosztów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, postanawia:

§1

W razie stwierdzenia, że lekarz zalega z zapłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy lub zasądzonych od niego w związku z prowadzonym przeciwko temu lekarzowi postępowaniem w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej kosztów tego postępowania, Skarbnik ORL kieruje do lekarza upomnienie w oparciu o obowiązujące przepisy dla dochodzenia należności pieniężnych w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wzór upomnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wraz z upomnieniem do lekarza kierowane jest ostateczne wezwanie do zapłaty. Wzór ostatecznego wezwania do zapłaty stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

W razie gdyby po otrzymaniu upomnienia, o którym mowa w §1, lekarz nie dokonał wpłaty zaległych składek w pełnej wysokości wraz z odsetkami lub kosztów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, Śląska Izba Lekarska ma prawo wystawić tytuł wykonawczy opiewający na zaległą należność składkową lub zaległe koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej i skierować tytuł wykonawczy do egzekucji w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§3

Upoważnić Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w tym podpisywania upomnień i tytułów wykonawczych.

§4

Zobowiązać Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do składania półrocznych sprawozdań z liczby skierowanych do lekarzy upomnień, wystawionych tytułów wykonawczych, kwoty zaległości i wysokości dokonanych lub wyegzekwowanych wpłat.

§5

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§6

Uchyla się uchwałę Nr 24/2009 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie trybu dochodzenia niezapłaconych składek członkowskich.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

               Sekretarz                                                                   Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                         Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-04-17
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-06-02
Ilość odsłon artykułu 544