UCHWAŁA Nr 234/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 234/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na wykonanie prac modernizacyjnych w sali szkoleniowej 010

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1
1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 21.730 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzydzieści złotych) na wykonanie prac modernizacyjnych w sali szkoleniowej 010 w obiekcie Dom Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Mirosławowi Matusiakowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą „Power Box” Mirosław Matusiak z siedzibą w Zabrzu.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2
Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                Skarbnik                                                              Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                              Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jerzy Rdes                                                    Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-08-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-10-28
Ilość odsłon artykułu 1629