UCHWAŁA Nr 1199/2018 Prezydium ORL

   UCHWAŁA Nr 1199/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie: wykonanie remontu sali 203

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1
1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 112.710 zł brutto (słownie: sto dwanaście tysięcy siedemset dziesięć złotych) na wykonanie remontu i przebudowy sali 203 znajdującej się w obiekcie Dom Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a. Szczegółowy zakres prowadzonych prac stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zawrzeć stosowne umowy na wykonanie remontu sali 203 tj. prac budowlanych, instalacji elektrycznej i teletechnicznej.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umów, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2
Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                 Skarbnik                                                                       Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

              Jan Cieślicki                                                              Tadeusz Urban

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-08-22
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-10-28
Ilość odsłon artykułu 785