UCHWAŁA Nr 40/2018 ORL

  UCHWAŁA NR 40/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o.
 

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 228 pkt. 1 i 231 §2 pkt. 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168), postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. w Katowicach sporządzone na dzień 31.12.2017 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 61.417,59 zł oraz zatwierdzić rachunek zysków i strat spółki za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujący stratę w wysokości 38.728,35 zł. Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

               Sekretarz                                                          Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                          Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                 Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-06-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-07-22
Ilość odsłon artykułu 956