UCHWAŁA NR 32/2011 ORL

UCHWAŁA NR 32/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15 czerwca 2011 r.

 

w sprawie przekazania środków finansowych Fundacji Dom Lekarza Seniora


Na podstawie art. 5 pkt. 19 i 23 w zw. z art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), działając na rzecz lekarzy i lekarzy dentystów, którzy z uwagi na podeszły wiek, samotność lub inne ograniczenia wymagają pomocy

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia:

§1

Przekazać Fundacji Dom Lekarza Seniora z siedzibą w Katowicach kwotę 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) tytułem darowizny z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Fundacji.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zastępca Sekretarza                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                  Okręgowej Rady Lekarskiej

Krystian Frey                                         Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-06-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-10-28
Ilość odsłon artykułu 7083