UCHWAŁA Nr 251/2016 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 251/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 października 2016 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową Domu Lekarza


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 522) oraz zgodnie z §1 pkt 2 uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 67.000 zł brutto na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową Domu Lekarza, opracowania przedmiarów i kosztorysów oraz nadzoru autorskiego nad realizacją prac remontowo-modernizacyjnych.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Izabeli Frankowicz-Karczewskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Modus Architekci z siedzibą w Zabrzu.
3. Upoważnić Prezesa i Skarbnika ORL do zawarcia umowy na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

            Skarbnik                                                                        Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

          Jerzy Rdes                                                              Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-10-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-20
Ilość odsłon artykułu 2539