UCHWAŁA Nr 238/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 238 /2012
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20.06.2012.
w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 1461, Nr 117 poz. 790, Nr 191 poz. 1410, Nr 220, poz. 1600, z 2006 r.) i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa - po rozpatrzeniu wystąpienia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego z siedzibą w Katowicach ul. Harcerzy Września 3, wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000066-003-0010 o ponowne potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego, uchwala się, co następuje:
§ 1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego, określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w terminie od 12.05.2012.r. do 31.03.2012 r. na obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmującym kursy: „Dermatologia w kosmetologii”, „Endokrynologia”, „Farmakologia i toksykologia”, „Immunologia i alergologia”, „Chemia kosmetyków”, „Medycyna Fizykalna”, „Medycyna estetyczna”, „Podstawy ortodoncji i stomatologii estetycznej”, „Wybrane zagadnienia z psychologii – trudny pacjent”, „Etyka”, „Podstawy chirurgii plastycznej”, „Podstawy gerontologii”, „Public relations w medycynie estetycznej”, „Dietetyka”, „Wybrane elementy z fizjoterapii
w medycynie estetycznej”, „Aspekty prawne w ochronie zdrowia”, „Dokumentacja fotograficzna w medycynie estetycznej” na podstawie ponownie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego
w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego realizacji, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego z siedzibą w Katowicach ul. Harcerzy Września 3 wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000066-003-0010.
§ 2
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz oznacza się kolejnym numerem 55-000066-003-0011.
§ 3
Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone nowym numerem, określonym w § 2.
§ 4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.

 

 

                  Sekretarz                                                                             Wiceprezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                                Okręgowej Rady Lekarskiej

             Andrzej Postek                                                                Halina Borgiel-Marek                         
 


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Halina Borgiel-Marek 2012-06-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-07-25
Ilość odsłon artykułu 5602