UCHWAŁA Nr 63/2018 ORL

 UCHWAŁA Nr 63/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 września 2018 r.

 

w sprawie: świadczeń pieniężnych dla Sędziów OSL i Zastępców OROZ za prowadzenie spraw w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów oraz zwrotu kosztów podróży w związku z wykonywaniem czynności na rzecz ŚIL.


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168) w związku z uchwałą nr 23 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 30.01.2010 r. w sprawie nowelizacji ustawy o izbach lekarskich, postanawia:

§1
Ustalić, że zwrot kosztów podróży oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członków samorządu lekarzy w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej przysługuje:
a) sędziom Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach,
b) zastępcom Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach,
c) członkom Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§2
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Zastępcy OROZ otrzymują za prowadzenie przydzielonych im przez OROZ spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej świadczenie pieniężne w formie ryczałtu w kwocie 366,00 złotych za sprawę.
2. Za prowadzenie sprawy w przedmiocie przewinienia zawodowego polegającego na nie płaceniu składki członkowskiej świadczenie, o którym mowa w ust. 1, wynosi 36,60 złotych.

§3
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Sędzia składu orzekającego OSL za udział w sprawie zakończonej orzeczeniem lub postanowieniem oraz za udział w sprawie, której przedmiotem jest rozpatrzenie zażalenia na postanowienie OROZ o umorzeniu lub odmowie wszczęcia postępowania, otrzymuje świadczenie pieniężne w formie ryczałtu w kwocie 366,00 złotych.
2. Sędzia składu orzekającego OSL za udział w sprawie o przewinienie zawodowe polegające na nie płaceniu składki członkowskiej zakończonej orzeczeniem lub postanowieniem otrzymuje świadczenie pieniężne w formie ryczałtu w kwocie 36,60 złotych.

§4
1. Zastępcom OROZ przysługuje zwrot kosztów przejazdu do siedziby ŚIL w związku z udziałem w rozprawie lub posiedzeniu OSL.
2. Zwrot kosztów przejazdu następuje na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności pracowników z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

§5
W szczególnie trudnych sprawach wymagających znacznego nakładu pracy, Przewodniczący OSL w stosunku do sędziów, a OROZ w stosunku do jego zastępców, może wystąpić do Prezydium ORL o przyznanie świadczenia pieniężnego, o którym mowa w paragrafach 2 i 3 zwiększonego jednak nie więcej niż o 100 %.

§6
Ustala się ryczałtowy zwrot kosztów podróży oraz innych uzasadnionych wydatków dla członków Okręgowej Rady Lekarskiej na kwotę 183,00 złotych za udział w posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

 §7
Świadczenia pieniężne wymienione w Paragrafach 2, 3, 4 i 6 niniejszej uchwały nie przysługuje Przewodniczącemu Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach, Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach i członkom Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§8
Ustala się następujący tryb wypłaty zwrotu kosztów podróży oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członków samorządu lekarzy w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej:
1. wypłaty dokonuje Główny Księgowy ŚIL na wniosek zainteresowanego złożony w terminie 30 dni od daty określonego w uchwale zdarzenia uzasadniającego wypłatę.
2. wniosek o dokonanie wypłaty weryfikuje pod względem formalnym Skarbnik ORL, a pod względem merytorycznym – Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach – w przypadku Sędziów, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach – w przypadku Zastępców Rzecznika, a Sekretarz ORL – w przypadku członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.
3. w ramach weryfikacji należy ustalić, czy dana osoba wykonała czynność wskazaną we wniosku, w szczególności czy była obecna na posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§9
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi ORL w Katowicach.

§10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i w zakresie świadczeń wymienionych w §2 ust. 2, §3 ust. 2 i §4 z mocą wsteczną od 1 czerwca 2018 r.

§11
Uchyla się uchwalę Nr 26/2010 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z 28.04.2010 roku z późniejszą zmianą wprowadzoną uchwałą Nr 35/2011 ORL w Katowicach z dnia 15.06.2011 roku.
 

 

               Sekretarz                                                                           Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                  Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-09-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-10-28
Ilość odsłon artykułu 887