UCHWAŁA Nr 91/2016 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 91/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 06.04.2016 r.

w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

    Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 1461, Nr 117 poz. 790, Nr 191 poz. 1410, Nr 220, poz. 1600, z 2006 r.) i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa - po rozpatrzeniu wystąpienia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy SPZOZ z siedzibą w Katowicach ul. Warszawska 42, wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000032-001-0016 o ponowne potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego, uchwala się, co następuje:
§ 1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego, określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty na obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie
i zakresie obejmującym szkolenia: „Okulistyczne problemy orzecznicze na wybranych stanowiskach pracy”, „Choroby obwodowego układu nerwowego spowodowane sposobem wykonywania pracy. Problemy neurologiczne w orzekaniu zdolności do pracy na wybranych stanowiskach”, „Zapobieganie zakażeniom w środowisku pracy” w terminie od 20.04.2016 r. do 08.06.2016 r. na podstawie ponownie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego realizacji, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ z siedzibą w Katowicach ul. Warszawska 42 wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000032-001-0016.
§ 2
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz oznacza się kolejnym numerem
55-000032-001-0017.
§ 3
Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone nowym numerem, określonym w § 2.
§ 4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.
 

             Sekretarz                                                                                    Prezes

  Okręgowej Rady Lekarskiej                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                        Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-04-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-05-13
Ilość odsłon artykułu 2576